Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση:  Βασιλέως Κωνσταντίνου 34 – 21100 
Πληροφορίες: Γενεοπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2752360922 Fax: 2752360966
e-mail: [email protected]
 
Ναύπλιο 1-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. 32093
 
Ανακοίνωση
 
Ανακοινώνεται  η με  319/20-9-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνωμοδότηση  επί κύρωσης  δικτύου  κοινοχρήστων  χώρων τμήματος  οικισμού «Λευκακίων »-έναρξη διαδικασίας κατόπιν  της με αριθμό 42/2013 απόφασης  της επιτροπής ποιότητας ζωής», με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία  την έναρξη της διαδικασίας  κύρωσης  δικτύου κοινοχρήστων  χώρων τμήματος  οικισμού «Λευκακίων» του Δήμου Ναυπλιέων  κατόπιν αιτήσεως των κ.κ. Αναστασίου Σαλεσιώτη  και Ιωάννας Παπαδοπούλου ,σύμφωνα με το από 8-4-2013 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού  της υπηρεσίας δόμησης κου Ηλία Καραλή.Το ως άνω  τοπογραφικό  διάγραμμα αναρτάται 20 ημέρες  στο κατάστημα  του Δήμου ,στην ιστοσελίδα του καθώς και σε κεντρικό σημείο του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλουν  στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση  τυχόν ελλείψεων της αποτύπωσης  των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων ,να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Ναυπλιέων  για να λάβουν  γνώση της προτεινόμενης πρότασης  και να υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής .
 
Ναύπλιο,1-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ