Έκθεση αξιολόγησης Ακινήτου1ου παιδικού σταθμού

Ελληνική Δημοκρατία
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί &
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Άργους»
 
Έκθεση αξιολόγησης Ακινήτου
 
Στο Άργος και στο γραφείο της Γενικής διεύθυνσης του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Άργους» σήμερα στις 29 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η συγκροτειθήσα με την 38/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. και με την αριθμό 478/2008 απόφαση Δημάρχου Άργους Επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1.  Τσαλδάρη Δανιήλ
2.  Αλεξοπούλου Μαρία
3.  Τσακλάνο Ευάγγελο, Τοπογράφο μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων και Περιβάλλοντος Δήμου Άργους.
Για να κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων προς μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία του 1ου παιδικού σταθμού.
Η επιτροπή αφού παρέλαβε από τον πρόεδρο της επιτροπής  διεξαγωγής της δημοπρασίας του όρους της δημοπρασίας που εγκρίθηκαν με την 38/2008 απόφαση του Δ.Σ. και ενημερώθηκε ότι η μόνη πρόσφορα που κατατέθηκε είναι αυτή του ισόγειου ορόφου 3οροφου κτιρίου επί της οδού Λαμπρινίδου αριθμού 25 στο Ο.Τ. 33 που στεγάζεται και σήμερα ο 1ος παιδικός σταθμός και αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία που προσκομίσθηκαν δηλαδή :
1.  Το 2866 φύλλο αδείας της 193/1964 Οικοδομικής άδειας
2.  Το από Νοέμβρη 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικόλαου Μανιαδάκη
3.  Το 28577/2006 Σ.Ε. του Συμβολαιογράφου Γιώργου Σπυρίδωνα Περράκη
4.  την επιτόπου αυτοψία που διενέργησε η επιτροπή.
 
Κρίνει καταρχήν ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία από τον ιδιοκτήτη δεν επαρκούν για να κριθεί εάν το κτίριο έχει ικανοποιητικούς  και νομίμως υφιστάμενους χώρους που να ικανοποιούν το κτιριολογικό πρόγραμμα  του παιδικού σταθμού αφού δεν προσκομίστηκαν τα σχέδια που συνοδεύουν την 193/1964 Ο.Α.
Επίσης από την επιτόπου αυτοψία κρίνεται καταρχήν ότι απαιτείται αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και αλλαγή χρήσης διότι δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στην Υ.Α. 68245/2320 της 4.4/7.5.1996 (ΦΕΚ 449Δ΄) και απαιτείται επανεξέταση για την συμμόρφωση του κτιρίου ως προς τον κτιριοδομικό κανονισμό αλλά και ως προς τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας των κτιρίων.
Δεδομένης της λειτουργίας του 1ου παιδικού σταθμού επί σειράς ετών στο συγκεκριμένο κτίριο και της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε κρίνει ότι το κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί κατάλληλο με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
 
Η επιτροπή
Τσαλδάρης Δανιήλ
Αλεξοπούλου Μαρία
Τσακλάνος Ευάγγελος