Κινέζοι και Γάλλοι για τον ανάβαλο;

Μια νέα προοπτική ανοίγεται για επενδύσεις στην Αργολίδα. Πρόκειται για την Γαλάζια ενέργεια και τα απαραίτητα μέτρα για την αξιοποίηση του δυναμικού της Θάλασσας.

Τα νερά του ανάβαλου θα μπορούσαν εκτός από άρδευση να χρησιμέψουν και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, όμως οι πολιτικοί της Αργολίδας κοιτούσαν να «πιουν» τον Ανάβαλο, αντί να τον αξιοποιήσουν…

Επενδύσεις σε θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Ήδη από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές καθαρής ενέργειας. Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνεται τόσο η υπεράκτια αιολική όσο και η ωκεάνια ενέργεια , δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας θέσεις εργασίας, να βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού καθώς και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ως συνέχεια της ανακοίνωσης του 2008 για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τρόπους με τους οποίους το δυναμικό του τομέα της ωκεάνιας ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εξετάζει επίσης το μέλλον αυτής της νέας και ελπιδοφόρου τεχνολογίας και περιγράφει ένα σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση του δυναμικού της.

Πως θα δώσει ρεύμα ο ανάβαλος

Φυσικά για την Αργολίδα δεν είχε γίνει καν λόγος, παρόλο που οι πηγές του Αναβάλου θα μπορούσαν πολλαπλά να γίνουν αντικείμενο επένδυσης.

Μάλιστα μέχρι σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέθοδοι που θα μπορούσαν εφαρμοστούν για την παραγωγή ενέργειας. Η πρώτη μέθοδος στηρίζεται στις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ επιφανειακών και υποεπιφανειακών υδάτων, ενώ η ισχύς κλίσης αλατότητας εξαρτάται από τη διαφορά αλατότητας μεταξύ αλμυρών και γλυκών υδάτων. Η δεύτερη μέθοδος στηρίζεται στην ποσότητα και την ταχύτητα του αναβλιζόμενου νερού (ματιού) και στον στροβιλισμό που μπορεί να προκαλέσει.

Ενδιαφέρον από Κινέζους και Γάλλους

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Α» υπάρχει προς το παρόν ενδιαφέρον από μια Γαλλική και μία Κινέζικη εταιρία, οι οποίες εξετάζουν τόσο το ελληνικό νομικό πλαίσιο, όσο και την ποσότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπάρχουν φυσικά και άλλα «μάτια» του Αναβάλου στον Αργολικό που θα μπορούσαν να κινήσουν το ενδιαφέρον, όμως το υδραυλικό έργο που υπάρχει στο σημείο σύλληψης του Αναβάλου στην Αργολίδα αποτελεί ένα επιμέρους κίνητρο να δοθεί σε αυτόν προτεραιότητα.

Παραγωγή Ενέργειας μέσω ΣΔΙΤ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ το τεχνολογικό κόστος είναι σήμερα υψηλό και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δύσκολη. Οι περισσότερες από τις υφιστάμενες τεχνολογίες δεν έχουν αποδείξει ακόμη την αξιοπιστία τους και τις δυνατότητες επιβίωσης που διαθέτουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνεπώς σήμερα υψηλό, αλλά αναμένεται να μειωθεί καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται παράλληλα με την εξέλιξη των συναφών γνώσεων.

Η επίδειξη των εγκαταστάσεων στην ανοικτή θάλασσα είναι δαπανηρή και επισφαλής και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την εγκατάσταση των πρωτοτύπων τους. Λόγω της ποικιλίας των τεχνολογιών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, ο ρυθμός μείωσης των δαπανών του κεφαλαίου θα είναι αργός.

Λόγω του πρώιμου σταδίου της ανάπτυξης των θαλάσσιων ενεργειακών τεχνολογιών, η δημιουργία μεγάλης κλίμακας συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο για τον επιμερισμό του κινδύνου και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας ή άλλης ενδεδειγμένης μορφής σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην πορεία για μία πλήρη βιομηχανική ανάπτυξη.