Δημοτικές Εκλογές ξανά σε δύο μήνες!

Εκλογές μέσα σε δύο μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπει ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στα άρθρα του. 

Η διάταξη αφορά όλες τις Τοπικές Κοινότητες στις οποίες κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο:

– Συνδυασμοί Υποψηφίων για Συμβούλια Κοινοτήτων ή 
– Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινοτήτων.

Σε αυτές τις Κοινότητες, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από όταν θα ξεκινήσει να ισχύει ο νέος Νόμος. Της προκήρυξης προηγείται η υποβολή σχετικού Αιτήματος από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για  την υποβολή υποψηφιότητας, την κατάρτιση Συνδυασμών, την ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο και την εξαγωγή του αποτελέσματος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Καλλικράτη (ν.3852/2010).