Ερώτηση Γκιόλα για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις εν μεσώ πανδημίας

Ερώτηση προς τους τους Υπουργούς Οικονομικών, Aνάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υπέβαλε ο Γιάννης Γκιόλας μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την αναγκαία στήριξη των νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων εν μεσώ πανδημίας.

Όπως σημειώνεται σε αυτήν:

«Με την υπ΄αριθμ.39162 ΕΞ 2020 Κοινή Υπουργική Απόφασή σας, της 15ης Απριλίου 2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1457/16.04.20, ελήφθη απόφαση καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που καθορίσθηκαν σε αυτή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι εξής ρητά αναγραφόμενοι όροι, που πρέπει, σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α., να συντρέχουν σωρευτικά :

α. Η επιχείρηση να έχει υποβάλει, μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός.

β. Η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της απόφασης όλες τις δηλώσεις Φ.Π.Α. για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 29ης Φεβρουαρίου 2020.

γ. Η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου του 2019 και μετά ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθ’όλη την περίοδο από 1η Απριλίου του 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου του 2020.

Η εν λόγω απόφαση συμπεριελάμβανε και αναλυτικό πίνακα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώθηκε και με άλλους Κ.Α.Δ., που αδικαιολογήτως δεν είχαν εξαρχής καταγραφεί.

Πλην όμως, με την περιοριστική αναφορά σε επιχειρήσεις που είχαν ενεργή δραστηριότητα, κατά το χρόνο της έκδοσης της ως άνω Κ.Υ.Α., αποκλείστηκαν νέοι επιχειρηματίες που σκόπευαν να προχωρήσουν στην έναρξη δήλωσης επαγγελματικής δραστηριότητας και, αναμεταξύ, προέβησαν πράγματι σε αυτή μέχρι και την 15η Απριλίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης της Κ.Υ.Α.).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δήλωση έναρξης, εν τοις πράγμασι, αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας επιλογής, σχεδίασης, προγραμματισμού και προετοιμασίας των προαπαιτουμένων για την τυπική καταχώριση της επίσημης πράξης της λογιστικής έναρξης.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες αυτοί έχουν προβεί σε έξοδα και προσωπική εργασία για τη μελέτη, επιλογή, διαπραγματεύσεις και παραγγελίες, ώστε να δυνηθούν, στη συνέχεια, να προβούν και στις τυπικά αναγκαίες διαδικασίες προς την εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. Και όλα αυτά, με μηδενικές εισπράξεις, ενώ ήδη ευλόγως έχουν δαπανήσει ικανά χρηματικά ποσά για το αναγκαίο «στήσιμο» της μελλοντικής επιχείρησης, που πιθανώς περιελάμβανε προκαταβολή χρηματικού ποσού για μίσθωση επαγγελματικής στέγης, παραγγελίες εξοπλισμού και προμηθειών, αμοιβές για δικηγόρους, λογιστές, μελετητές κλπ.

Αναγκαίο, επίσης, είναι να τονισθεί ότι οι επιχειρηματίες αυτοί δεν ανέστειλαν τις προειλημμένες αποφάσεις τους, παρότι σοβούσε και εντωμεταξύ ξέσπασε η πανδημία του Covid – 19, με ξεκάθαρα ορατή την επερχόμενη οικονομική κρίση που ήταν ευλόγως πιθανό να πλήξει κυρίως τις νέες υπό σύσταση επιχειρήσεις και τούτο, διότι προφανώς, όπως προαναφέρθηκε, είχαν ήδη προβεί σε έξοδα και προετοιμασίες για την αμετάκλητη έναρξη της επιλεγείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εκ των πραγμάτων, οι πληττόμενοι από τις αυστηρές τεθείσες προϋποθέσεις ένταξης σε επιδοτούμενους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι κυρίως νέοι και μη μετελθόντες, μέχρι τούδε, στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προφανώς εξασφάλισαν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους από οικογενειακές εισφορές ή και δανεισμό.

Με τον αποφασισθέντα αποκλεισμό αυτών, οι εν λόγω πολίτες αντί να επιβραβεύονται από τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας για τη στερεή απόφασή τους να δημιουργήσουν, εν μέσω σοβούσας οικονομικής κρίσης, αποστερήθηκαν και αυτού του ελαχίστου πόρου συνδρομής των 534 ευρώ μηνιαίως, που θα μπορούσε να καλύψει τους βασικούς ή έστω στοιχειώδεις όρους διαβίωσης.

Επειδή, συνεπώς, με τον αποκλεισμό της κατηγορίας των επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων που περιγράψαμε, ανακύπτει τεράστιο, δυσαναπλήρωτο και ζωτικό θέμα οικονομικής επιβίωσης της εν λόγω μερίδας επαγγελματιών που σαφώς εκδήλωσαν την πραγματική τους πρόθεση να προβούν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αναλάβουν ένα υψηλό οικονομικό ρίσκο.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία, προκειμένου να προβεί στη χορήγηση οποιοδήποτε οικονομικού βοηθήματος ή ειδικής αποζημίωσης οφείλει να βασισθεί στις προπαρασκευαστικές εκείνες ενέργειες που αποδεικνύουν πραγματική πρόθεση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας των ως άνω.

Επειδή, ομοίως, πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο εικονικών ή ψευδών δηλώσεων ανακαλούμενων, στη συνέχεια, ως απατηλών, αναγκαία και πλήρη, προς τον ανωτέρω σκοπό, αποδεικτικά μέσα δύνανται να αποτελέσουν οι μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων ή άλλου τύπου παραχωρήσεις παρομοίων ακινήτων, όπως, λόγου χάρη, δωρεές ή γονικές παροχές, κατατεθειμένα, σε κάθε περίπτωση, στην κρατική φορολογική αρχή και φέροντα βέβαιη, και προγενέστερη της 28ης Φεβρουαρίου 2020 τουλάχιστον, χρονολογία, οπότε με κρατική εντολή ανεστάλη η λειτουργία των επιχειρήσεων εξαιτίας της ενσκήψασας πανδημίας του Covid – 19.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων :

Προτίθενται άμεσα να συμπεριλάβουν όσους, μέχρι και την έκδοση της ως άνω και με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. της 15ης Απριλίου 2020, επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους προέβησαν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιέχονται στον εμπλουτισμένο πίνακα των Κ.Α.Δ. που προβλέπεται και εμπεριέχεται σε αυτή, τούτου αποδεικνυομένου με έγγραφα, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, ήτοι με δικαιολογητικά, δηλωτικά πραγματικών προπαρασκευαστικών ενεργειών προς έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατατεθειμένα στην εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. και φέροντα βέβαιη και προγενέστερη, τουλάχιστον της 28ης Φεβρουαρίου του 2020 χρονολογία, ώστε να καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά, ήτοι από τις 16.04 2020 και εντεύθεν, η αποζημίωση του ειδικού σκοπού των 534 ευρώ μηνιαίως;»