Άργος: Γιατί καταψήφισε την ΟΕΥ η Δυνατή Πόλη Ξανά

Η Δυνατή Πόλη Ξανά, δια των εκπροσώπων της στο ΔΣ της ΔΕΥΑΑΡΜ Βαλεντίνης Ρούσσου και Νίκου Χαρτοφύλλη, καταψήφισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 7ης Αυγούστου την εισήγηση της πλειοψηφίας, για την τροποποίηση του ΟΕΥ (Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων) για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν συνοδεύεται από εισήγηση προς τα μέλη του Δ.Σ. η οποία να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα αλλαγής του Ο.Ε.Υ.

2. Δεν μας έχει προσκομιστεί και δεν έχουμε ενημερωθεί για την ύπαρξη ή μη οικονομοτεχνικής μελέτης που να συνοδεύει την παρούσα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

3. Ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη τροποποιηθεί ο εν λόγω Ο.Ε.Υ από του έτους 2011 (Νόμος Καλλικράτη) αυτό πραγματοποιείται με 9 έτη καθυστέρηση, παρόλο που στη διοίκηση της Επιχείρησης είναι μέλη της ίδιας Δημοτικής Παράταξης και Αρχής.

4. Δεν υπάρχει το απαραίτητο οργανόγραμμα που να συνοδεύει τον παρόντα Ο.Ε.Υ. παρόλο που αυτό αναφέρεται στο κείμενο.

5. Η προτεινόμενη διάρθρωση (3 Διευθύνσεις με ένα τμήμα σε κάθε μία από αυτές) δεν έχει σχέση με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3584/2007 ο οποίος προβλέπει Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Τμήματα Αυτοτελή και Αυτοτελή Γραφεία.

6. Δεν εξασφαλίζονται οι οργανικές θέσεις όλων των εργαζομένων, λόγω της ύπαρξης επαναλαμβανόμενης αντίφασης, δηλαδή αλλού αναφέρεται ότι δεν θίγονται και αλλού προβλέπονται νέες θέσεις με νέα καθήκοντα για τους ίδιους εργαζόμενους, πλήν του Γενικού Δ/ντή για τον οποίο αναφέρεται ρητά ότι δεν θίγονται τα καθήκοντά του.

7. Η θέση του Γενικού Δ/ντή μπορεί να καταληφθεί μόνο από Διπλωματούχο Μηχανικό διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ δεν μπορεί να καταληφθεί από κάποιον Πτυχιούχο με ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ανάλογη εμπειρία και προϋπηρεσία βέβαια, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου Τομέα.

8. Δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή να θεωρεί ως προς τον Τελικό έλεγχο τις μελέτες κ.λ.π. ενώ θα πρέπει μόνο να τις θεωρεί ως προς την Τελική έγκριση. Η Τελική θεώρηση των μελετών θα πρέπει να γίνεται από τον Διευθυντή Μελετών. (άρθρο 11).

9. Δίνεται η δυνατότητα στο γενικό Δ/ντή να συντάσσει τις μελέτες των έργων και των προμηθειών, ενώ θα πρέπει μόνο να τις θεωρεί ως προς την Τελική έγκριση. (άρθρο 11).

10. Δεν εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων με μια πληθώρα άρθρων, η παράβαση των οποίων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο συνοδεύεται από την επιβολή μεγάλων κυρώσεων, παραπτώματα τα οποία δεν προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

11. Δεν προβλέπεται Κανονισμός Εργασίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για να επιλύσουν τα όποια προβλήματα θα προκύπτουν από την πιθανή αυθαιρεσία κάθε Δ.Σ. , δεδομένου ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν επιλαμβάνεται των θεμάτων αυτών, εάν δεν υφίσταται κανονισμός εργασίας ο οποίος και θα πρέπει να έχει εγκριθεί από αυτή.