Τριανόν και 9 ακόμα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (2 μμ) θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων για τη λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Επί εισήγησης για παραλαβή της «Γεωφυσικής Μελέτης και Έρευνας» του υποέργου «Μελέτες κτιρίου ΤΡΙΑΝΟΝ» ΑΑ 2 της πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν», με Κωδικό ΟΠΣ 5001983 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014¬2020».

ΘΕΜΑ 2ο: Επί εισήγησης για έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων – Σύνταξη ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 3ο: Επί εισήγησης για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων – Σύνταξη ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί εισηγήσεως για τη χορήγηση άδειας διέλευσης εργοταξιακών οχημάτων της εταιρείας « Ν.Λ Μαστοράκος Α.Ε » από την οδό Σταϊκοπούλου έως την πλατεία Συντάγματος.

ΘΕΜΑ 6ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, κατόπιν εισηγητικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί καθορισμού τέλους αρδεύσεως για τη γεώτρηση στη θέση Κακάλου Κ.Ανυφίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας βράβευσης ακτών κολύμβησης στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 9ο: Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Αργολίδας έτους 2021.

ΘΕΜΑ 10ο: Περί ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.