ΆρθροΑρχείο

Για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό

Του Γιάννη  Γκιόλα, επικεφαλής του συνδυασμού «Άλλη Πρόταση»
 
Κατά τη συνεδρίαση της ψήφισης του Προϋπολογισμού από το Δημ. Συμβούλιο Ναυπλιέων (15-3-2013) η παράταξή μας «Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» κατέθεσε τις προτάσεις της και προεχόντως εισηγήθηκε και ανέλυσε την εφαρμογή ενός εναλλακτικού – Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.
 
Α. Με τον ισχύοντα νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), άρθρο 86 παρ. 1 και 2 παρέχεται στα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων η δυνατότητα να καταρτίζουν σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κάθε κοινότητας για το προσεχές  οικονομικό έτος, κινούμενα μέχρι του ύψους, το ανώτατο όριο του οποίου έχει καθορισθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 
   Η ευχέρεια αυτή που παρέχεται στις κοινότητες και προφανώς θεσμοθετήθηκε για να αναπτύσσονται και αυτές ισόρροπα εντός των μεγάλων  καλλικρατικών Δήμων, ουδέποτε μέχρι σήμερα έγινε πράξη και σε καμμία κοινότητα από την έναρξη της παρούσας Δημοτ. Αρχής.
 
Β. Με το προηγούμενο άρθρο του ιδίου νόμου, α. 85 παρ. γ, καθιερώνεται η σύγκληση συνελεύσεων των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων με ευθύνη του προέδρου αυτής, όπου, μεταξύ των άλλων, ψηφίζονται τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα με απόφαση που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων κατοίκων της κοινότητας ενισχυομένης  της λαϊκής συμμετοχής. Δυστυχώς, ούτε και αυτή η ισχύουσα συμμετοχική διαδικασία ακολουθήθηκε από καμμία τοπική κοινότητα την παρούσα δημοτική περίοδο, με ευθύνη και των προέδρων των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, η οποία ουδέποτε παρώθησε τις κοινότητες να αναλάβουν και επιτελέσουν το θεσμοθετημένο ρόλο της λαϊκής συμμετοχής.
 
Με την παράλειψη αυτή η Δημοτική Αρχή ενεργεί πάντα συγκεντρωτικά, μη πιστεύοντας στη λαϊκή συμμετοχή εισηγούμενη και αποφασίζουσα η ίδια με την πλειοψηφία της, «πριν από αυτούς γι’ αυτούς».
 
Κατά τα άλλα, δήθεν απογοητευμένοι, ομιλούν για έλλειψη ενδιαφέροντος, απάθεια του δημότη και αποξένωσή του από τα κοινά. Ποιοι; Αυτοί που δεν παροτρύνουν τους πολίτες να συναποφασίσουν για τα του οίκου τους, χωρίς να τον καθιστούν υπεύθυνο ως συμμέτοχο και συνδιαχειριστή και εν τέλει ενεργό!
 
Εμείς έχουμε κεφαλαιώδη και διαμετρικά αντίθετη λογική για τη λαϊκή συμμετοχή, η οποία γίνεται αποδεκτή από το σύνολο των δημοτών και πολλών εκπροσώπων τους στα τοπικά συμβούλια, που με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουν ότι κατά ένα μεγάλο μέρος μπορούν οι ίδιοι να συνδιαμορφώσουν και συναποφασίσουν πως θέλουν τις κωμοπόλεις και τα χωριά τους, διαχειριζόμενοι αυτοί το ποσοστό του προϋπολογισμού που τους αναλογεί.
 
Γ. Επ’ αυτού η πρότασή μας είναι η εξής: Ο συνολικός πίνακας του προϋπολογισμού προβλέπει για εκτέλεση έργων το ποσό των 9.050.000 Ευρώ. Για το Ναύπλιο έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα συνολικού κόστους 4.500.000 € περίπου. Από το υπόλοιπο ποσό των 4.500 Ευρώ περίπου που κατ’ εμάς πρέπει να απορροφηθεί για έργα και δράσεις στην περιφέρεια, θα πρέπει να εκχωρηθεί με απόφαση του δημοτ. συμβουλίου ένα ποσοστό μίνιμουν 30% για να αποφασισθεί η διαχείρισή του από τις λαϊκές συνελεύσεις των τοπικών κοινοτήτων. Αντιστοιχεί χονδρικά 70.000 Ευρώ για ένα μεσαίο χωριό, αφού το διατιθέμενο ποσοστό (30%) θα διανεμηθεί στις 20 δημοτικές και τοπικές κοινότητες, με βάση πληθυσμιακά και ενδεχομένως και άλλα κριτήρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ως ενδεικτικό παράδειγμα η τοπική κοινότητα της Μιδέας δικαιούμενη του ποσού αυτού δεν θα αρκείτο, η δεν θα αρκείτο μόνο στην κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων αξίας 2.325 ευρώ και σε κατασκευή φρεατίων και βανών αξίας 4.305 ευρώ, αλλά θα μπορούσε να το διαθέσει για να επιτύχει διαμόρφωση και διάνοιξη της οδού προς την αρχαία ακρόπολη, με προφανή οφέλη, ή την συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος κτιρίου του δημοτ. σχολείου, ώστε να αποδοθεί  για πολιτιστικές ή άλλες αναπτυξιακές χρήσεις. Τα ίδια ισχύουν και για όλες τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες, που έχουν σχεδιάσει και επιλέξει τα αναγκαία για κάθε μία έργα, αρκούμενες όμως να αναμένουν την δίκην ελεημοσύνης υιοθέτηση των προτάσεών τους από το δημοτ. συμβούλιο και όχι απαιτώντας το μερίδιο που τους αναλογεί ώστε να το διαθέσουν εκεί που οι ίδιοι επιθυμούν.
 
 
 
Άλλες παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό
 
1.Κατάρτιση Τομέων Μελετών και Κατασκευών  – Οδοποιϊας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
Απαραίτητη η διάσπαση και εξειδίκευση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ένα ενάριθμο και αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό (11 τουλάχιστον μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων).
 
Πρώτος ο Τομέας Μελετών, που αφού συμπληρωθεί και εξοπλισθεί και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή θα μπορεί  με ευχέρεια και επάρκεια να συντάσσει τοπογραφικές αποτυπώσεις, να εκπονεί μελέτες αρχιτεκτονικές και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και να συντάσσει και πράξεις αναλογισμού, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν  και δεκάδες χιλιάδες ευρώ που ο ψηφισθείς λογαριασμός προβλέπει ως αμοιβές ιδιωτικών μελετητικών γραφείων για τις αντίστοιχες μελέτες.
 
Δεύτερος, ο Τομέας Κατασκευών και Οδοποιϊας, που αντίστοιχα θα μπορούσε να παράξει ένα ολοκληρωμένο μελετητικό και εποπτικό έργο, αφού και εμπειρία διαθέτει και η οικονομία θα ήταν επίσης δεδομένη.
 
 
 
2.Επανασύσταση Υπηρεσίας Πρασίνου και Πάρκων
 
Για φέτος με τον προϋπολογισμό που ψηφίσθηκε αποφασίσθηκε η διάθεση συνολ. κονδυλίου 120.000 ευρώ, που περιλαμβάνει κοπές, κλαδέματα, κουρέματα, κατασκευές και συντηρήσεις χώρων πρασίνου.
 
Όλες αυτές τις εργασίες θα μπορούσε άριστα να εκτελέσει η Υπηρεσία Πρασίνου, που θα εξασφάλιζε οικονομία και ταχύτητα στις σχετικές εργασίες.
 
 
 
3.Συνεργάτες και Τεχνικοί Σύμβουλοι
 
Οι εργασίες των ανωτέρω συνεργατών αποτιμώνται με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό σε 232.057 €, αθροιστικά. Δεν αντιλέγω ότι ενίοτε εισηγούνται επιτυχώς σε εξειδικευμένα θέματα, όπως προγράμματα ΕΣΠΑ. Συνήθως όμως αρκούνται σε διατυπώσεις μακροσκελών εκθέσεων, με πλήθος ασαφών και αορίστων εκφράσεων, ή παραθέτοντας δυσνόητες, γενικόλογες και τυποποιημένες εκφράσεις που ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν στην εξειδίκευση των στρατηγικών και τακτικών στόχων που πρέπει και μπορούμε σαν Δήμος να επιδιώξουμε. Το έργο τους κάλλιστα και με επάρκεια μπορεί να επιτελέσουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο Δήμο που καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, πολλές φορές και με αυταπάρνηση και υπερβαίνοντες τους εαυτούς των για να υπηρετήσουν ευσυνείδητα και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
 
 
 
4. Οι υπόλοιπες προτάσεις μας έχουν κατατεθεί κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος, περιλαμβάνουν δε τους εξής τομείς:
 
α.Πρωτογενούς και κύρια Αγροτικής Παραγωγής, β.Τουριστικής προβολής, γ.Διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, δ.Βελτίωση του τομέα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος & ε. Διαδικτύου.
 
Κλείνοντας και για να μη κατηγορηθούμε ως μηδενιστές θα πρέπει να γίνει αναφορά και στα θετικά στοιχεία του ψηφισθέντος προϋπολογισμού, που όντως υπάρχουν και σαν τέτοια αναγνωρίζομε τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, την επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών, ορισμένα τεχνικά έργα, τις μελέτες επεκτάσεων των δημοτ. σχολείων 1ο Ναυπλίου, Αγίας Τριάδας, Ανυφίου και Αγίου Αδριανού και τις εγκαταστάσεις για πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Βουλευτικό και το Δημαρχείο.
 
Οι αποσπασματικές αυτές δράσεις δεν καλύπτουν το πνεύμα, τη φιλοσοφία και ολόκληρο το πλέγμα των ιδεών και προτάσεών μας, και για τους λόγους αυτούς δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, όπως τον εισηγήθηκε η Συμπολίτευση.