Αρχείο

Περίληψη διακήρηξης νοσοκομειακών αποβλήτων

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ4690Β4-0ΓΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 
ΑΡΓΟΣ 11/09/2013
ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 27
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας με τις  υπ’ αριθμ. 30η /06-12-2012 (Θέμα 2ον ) &  2η /12-02-2013 (Θέμα 19ον ) αποφάσεις   του, την  υπ’αριθ.πρωτ. Κ.Υ.Α με αριθ.3567/9-05-2012 ,την υπ’αριθ. 5805/08-08-2012 απόφαση ( ΦΕΚ 2309/Β/08-08-12) και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, 2362/95,2741/99,3846/2010,3863/2010,3886/2010,4052/2012 και των Π.Δ. 60/07,118/07 προκηρύσσει πρόχειρο κοινό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Νοσηλευτική Μονάδα Αργους ,και την Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε σταθερές τιμές για ένα έτος, για την  ανάδειξη Αναδόχου για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV(90524100-7)& (90524400-0)  για χρονικό διάστημα ενός  (1) έτους προϋπολογισμού δαπάνης 40.230,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως:
 Α. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 Β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Άργος και ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  στις 15/10/2013  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 14/10/2013 και ώρα 14.00, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται.
Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου κον Μπενεχούτσο ή στο τηλέφωνο 27510 64172 ή FAX 2751 0 64170.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ