Αρχείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
(αρθρ.14 παρ.2 εδάφιο τρίτο ν.998/79)
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε η με αριθμ. 2279/22-07-2013 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από την κ. Σιδέρη Ηλ. Πετρούλα, με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού 13.790,42 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση «Μπρίνιες» περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, ως έκταση που δεν είναι ΔΑΣΟΣ ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.6α του Ν. 998/79, μη διεπόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο απ’ τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Άργους – Μυκηνών. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις από ενδιαφερόμενους, το Δημόσιο και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ή φέρεται ότι έχει ή προτίθεται να δημιουργήσει έννομη σχέση με την έκταση, καθώς και από κάθε πολίτη κατά την υποχρέωση που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 2 παραγ. 1 του Ν. 998/79 για την προστασία των δασικών εν γένει εκτάσεων, μέσα σε δύο (2) μήνες από της κοινοποίησης σε αυτόν ή εφ’ όσον δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποίησης, από της τελευταίας δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (άρθρου 10 Ν. 998/79) στην Δ/νση: Μ. Ιατρού 21 Τ. Κ. 21100 Ναύπλιο.
Επίσης η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΡ1Φ-ΞΦΨ.
 
Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Αργολίδας
α.α.
Ευάγγελος Βαρδάκας
Δασολόγος