ΟικονομίαΑρχείο

7 νέα προγράμματα επιδοτήσεων μέσα στον Δεκέμβρη

Επτά νέες δράσεις συνολικού ύψους 198 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ανέργων που θέλουν να κάνουν τη δική τους εταιρεία, υφιστάμενων και καινούργιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  καθώς και νέων επιστημόνων, ανοίγουν τον επόμενο μήνα. Τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων περιλαμβάνουν ακόμα χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε μεταποιητικές μονάδες.

Πρόκειται για δράσεις που σηματοδοτούν την έναρξη της «Επανεκκίνησης» (ΕΠΑνΕΚ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες ετοιμάζονται ώστε τον Δεκέμβριο 2014 να προκηρυχθούν.

Τα δύο από τα επτά νέα προγράμματα, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς απευθύνονται στη μεγαλύτερη μερίδα των επιχειρήσεων και όσων θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι κλάδοι που χρηματοδοτούνται είναι:

Αγρό-διατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, υγεία-φαρμακευτική βιομηχανία, υλικά-κατασκευές, ενέργεια, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Αναλυτικά οι δράσεις έχουν ως εξής:

1. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα (50 εκατ. ευρώ): Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για δαπάνες ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση στην εξωστρέφειά τους και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιχειρήσεις από οκτώ κλάδους θα επιδοτεί η δράση «Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των δαπανών που θα κάνουν προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να στραφούν σε ξένες αγορές. Το εύρος του προϋπολογισμού κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Το θετικό για αυτό το πρόγραμμα είναι πως δίνεται η δυνατότητα της προκαταβολής έως 40% υπό προϋποθέσεις.

Οι οκτώ κλάδοι ή άξονες προτεραιότητας είναι:

• Αγροδιατροφή: Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η ελιά, το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, το κρασί, οι υδατοκαλλιέργειες, το γάλα, τοκρασί, οι χυμοί, τα σιτηρά και το καλαμπόκι. Έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της σύνδεσης της αγροδιατροφής με την ελληνική κουζίνα.

• Εφοδιαστική αλυσίδα: Πρόκειται για επιχειρήσεις με οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους (logistics). Ενισχύονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και δράσεις για τη μείωση του κόστους της μεταφοράς.

• Περιβάλλον: Ενισχύονται επιχειρήσεις και δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κατάρτιση στα θέματα αυτά. Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καθώς και για τη συνεργασία τους με πανεπιστήμια.

• Υγεία – φαρμακευτική βιομηχανία: Χρηματοδοτήσεις έρχονται και για πιστοποιήσεις επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά το βάρος θα δοθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων, νέων θεραπευτικών στόχων καθώς και κέντρων βιοϊσοδυναμίας και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής.

Ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού αλλά και για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στους κλάδους.

• Ενέργεια: Επιδοτούνται επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, την αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας, την αποθήκευση ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών δικτύων.

• Υλικά – Κατασκευές: Ενισχύονται επιχειρήσεις για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους ως καυσίμου από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και επιχειρήσεις για την ανακύκλωση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και διαχείρισης οικοδομικών απορριμμάτων.

Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την παραγωγή οικολογικών χρωμάτων ή «έξυπνων» υλικών βασισμένων σε λειτουργικά νανοσωματίδια.

Θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για την παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών αλλά και και για μονωτικά υλικά και επιχρίσματα για οικοδομικές κατασκευές.

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Προβλέπεται χρηματοδότηση της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για το λεγόμενο cloud computing. Δηλαδή την αποθήκευση δεδομένων στο Ίντερνετ και όχι στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν επιχειρήσεις για τη χρήση αυτών των λύσεων.

• Δημιουργικές – Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θα ενισχυθούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προώθηση ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεις από τις λεγόμενες δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες.

Οι δημιουργικές είναι η κλωστοϋφαντουργία -έτοιμο ένδυμα, υποδήματα, δερμάτινα είδη-, γούνα, αργυροχρυσοχοΐα, επιπλοποιία, κατασκευή παιχνιδιών και χειροτεχνία.

Οι πολιτιστικές επιχειρήσεις είναι ο κινηματογράφος, οι τεχνολογίες παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου, οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις βιβλίων, η παραγωγή και η πώληση αντιγράφων μνημείων.

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα -υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα-, υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

– Μηχανολογικός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις

– Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

– Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

– Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές-στόχους

– Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

– Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

– Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού (μόνο για νέες μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις)

– Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

 

2. Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης (50 εκατ. ευρώ): Ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια με πλήρη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης. Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για έναν έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000 ευρώ.

Επιδότηση κατά 100% του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις 40.000 ευρώ, προβλέπει το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και σκοπός είναι να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα καθώς και οι θέσεις απασχόλησης.

Οι κύριες δαπάνες που θα επιδοτούνται εξολοκλήρου είναι μεταξύ άλλων οι ασφαλιστικές εισφορές, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, η αμοιβή συμβούλου και η πρόσληψη ενός ατόμου για έναν έως ενάμιση χρόνο. Επίσης άλλες δαπάνες που θα χρηματοδοτούνται είναι ενοίκια, δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (αν είναι για υπό σύσταση), έξοδα αγοράς εξοπλισμού κ.λπ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι : 

άνεργοι αλλά και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν μια δραστηριότητα πρόσφατα. Ο χρόνος ίδρυσης δεν έχει καθοριστεί ακόμη από το υπουργείο Ανάπτυξης και γίνονται προσπάθειες ώστε να καλύπτονται ακόμη και επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από το 2013 μέχρι και πρότινος.Φυσικά θα επιδοτούνται και όσοι άνεργοι σκοπεύουν να ανοίξουν μια νέα σχετική  εταιρεία.

3. Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, επιμελητηρίων κ.λπ. (25 εκατ. ευρώ): Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κατά προτεραιότητα τους 9 τομείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις (ενδεικτικά: στον τουρισμό, στην εξωστρέφεια, στις δημιουργικές βιομηχανίες, στην εφοδιαστική αλυσίδα κ.λπ.).

Παράλληλα, πρόκειται να «τρέξουν» τέσσερις πιλοτικές δράσεις συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίαςΣυγκεκριμένα:

4. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Ερευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) (30 εκατ. ευρώ): Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους (προκήρυξη ανοιχτή για 6 μήνες, αξιολόγηση ανά τρίμηνο, εμπλουτισμός μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες) στους τομείς υγεία-φάρμακα, αγροδιατροφή, περιβάλλον, ενέργεια.

5. Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ερευνας (6 εκατ. ευρώ): Η δράση αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και προηγούμενα Προγράμματα-Πλαίσιο της Κοινότητας) μέσω συμπράξεων ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις (δικαιούχοι: ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις).

6. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (δράσεις τύπου «Proof of Concept») (7 εκατ. ευρώ): Ενισχύονται νέοι επιστήμονες υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστηρίζεται η εφαρμογή τους. Ωφελούμενοι και δικαιούχοι είναι νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

7. Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγρό – βιοδιατροφικού κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών (30 εκατ. ευρώ): Η δράση θα έχει ως δυνητικούς ωφελούμενους: επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου τηςαγροδιατροφής (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγροδιατροφής).