ΟικονομίαΑρχείο

8 προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών και της Επιδαύρου

Οκτώ πωλητές εκμαγείων (αγαλματιδίων), στους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών και της Επιδαύρου θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα το ΤΑΠΑ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων). Συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα προσληφθούν 80 άτομα των εξής ειδικοτήτων: 

-3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-2 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
-5 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
-10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
-60 ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Νομοί:

Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών), Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Αργολίδος, Νομός Δωδεκανήσων, Νομός Ηλείας, Νομός Ημαθίας, Νομός Ηρακλείου, Νομός Καβάλας, Νομός Κέρκυρας, Νομός Λακωνίας, Νομός Ρεθύμνου, Νομός Φωκίδας.