ΟικονομίαΑρχείο

Προσπαθούν να βάλουν και την …κουτσή Μαρία στο Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Με Σχέδιο Νόμου η κυβέρνηση καταργεί το Ν. 3548/2007 για τις εφημερίδες της Περιφέρειας. Παράλληλα καταργεί την ποσόστωση που προέβλεπε ο Ν. 2328/1995 για τις καταχωρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ επιβάλλει και την υποχρεωτική χρήση barcode και στις εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες.

 

Το νέο νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, προέκυψε χωρίς διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του κλάδου και δεν περιλαμβάνει καμία από τις προτάσεις που κατ’ επανάληψη υπέβαλε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και οι άλλες Ενώσεις Τύπου, προτάσεις που αφορούσαν και σε μη δημοσιονομικές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της υποστήριξης του Περιφερειακού Τύπου, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του και την υποβοήθηση της μετεξέλιξης του στη νέα εποχή.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. διαμαρτύρεται έντονα και εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις αντιρρήσεις αλλά και τον έντονο προβληματισμό του για τη δρομολόγηση της ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου για τον έντυπο Περιφερειακό Τύπου, χωρίς τη στοιχειώδη δημοκρατική διαδικασία της διαβούλευσης, παρ’ ότι υπήρξε από τον Ιούνιο του 2016 στα Χανιά η διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου και επιβεβαιώθηκε και σε συναντήσεις με τον Υπουργό Νίκο Παππά, ότι η κυβέρνηση δεν προτίθετο να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός νέου Σχεδίου Νόμου χωρίς έναν ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις.

 

Από το νέο Σχέδιο Νόμου προκύπτει ξεκάθαρα η πρόθεση της κυβέρνησης να απαξιώσει τον έντυπο Περιφερειακό Τύπο αλλά και τις Ενώσεις του κλάδου, αφού περιορίζει στο ελάχιστο τη δυναμική του, δεν προβλέπει κίνητρα για τη στήριξη και την ανάπτυξη και δεν αναγνωρίζει τον διαχρονικό, αλλά και ουσιαστικό ρόλο του Περιφερειακού Τύπου στην ενημέρωση και την διάδραση που προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, έχοντας θεμελιώσει μαζί τους δεσμούς επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.

 

Με τον τρόπο που διαμορφώνονται τα κριτήρια που προτείνει η κυβέρνηση, προκύπτει ο κίνδυνος, ενόψει και των καταργήσεων των δημοσιεύσεων στο τέλος του 2020, σε επόμενο χρόνο και άμεσα, η Πολιτεία να επικαλεστεί την επίσημη απαξίωση του Περιφερειακού Τύπου για να υποστηρίξει ότι οι τοπικές εφημερίδες δεν μπορούν πια να υπηρετήσουν την ανάγκη της ευρείας ενημέρωσης και άρα να κατευθύνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τη δημοσιοποίηση των κρατικών ενεργειών (διακηρύξεις, ανακοινώσεις) και την κρατική διαφήμιση στα Μέσα του Ηλεκτρονικού Τύπου.

 

Η Ε.Ι.Ε.Τ. επανειλημμένα, τόσο μέσω επιστολών – υπομνημάτων, όσο και στις συναντήσεις που είχε με την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου κατέθεσε λεπτομερώς τις θέσεις της, κάνοντας σαφή τα πλεονεκτήματα και τις αξίες που διατηρεί ο εβδομαδιαίος Περιφερειακός Τύπος, τόσο ως προς τη λειτουργία των ίδιων των εκδοτικών επιχειρήσεων (διατήρηση θέσεων εργασίας κλπ), όσο και του κοινωνικού ρόλου που επιτελεί για την ελληνική Περιφέρεια.

Παρ’ όλα αυτά, η Πολιτεία δείχνει ότι προσανατολίζεται αποκλειστικά στην κατεύθυνση του ηλεκτρονικού Τύπου, ανάγοντάς μας σε είδος ενημέρωσης μουσειακό.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. σε συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις Τύπου πρόκειται να προβούν σε άμεσες ενέργειες με κόμματα και φορείς, εντός της επόμενης εβδομάδας, για να εκδηλώσει την αντίθεσή της και να ζητήσει την καταψήφιση του Νομοσχεδίου.

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης  Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου,  Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων, Καταχώριση διαστημικών αντικειμένων, Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και άλλες διατάξεις»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Τροποποίηση διατάξεων ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 13

α. Στο τέλος της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ A’ 68), προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες που εκδίδονταν κατά την έβδομη ημέρα της εβδομάδας τα πέντε τελευταία συναπτά έτη πριν τη δημοσίευση του παρόντος και είχαν ενταχθεί στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), δύνανται να μετατρέψουν το έβδομο φύλλο τους  σε εβδομαδιαία αυτοτελή περιφερειακή εφημερίδα με αυτοτελή αρίθμηση, έστω και αν διατηρούν την ίδια συντακτική ομάδα  κατά το έτος της μετατροπής τους, όχι δε πέραν αυτού, πληρουμένων κατά τα λοιπά των εκ του παρόντος Νόμου  τιθέμενων προϋποθέσεων ».

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση μετατροπής μίας ημερήσιας περιφερειακής ή τοπικής εφημερίδας σε εβδομαδιαία ή αντίστροφα, δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας της υπό την αρχική της μορφή, προκειμένου να κριθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου».

 

Άρθρο 14

Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

 « Άρθρο 2

Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

 

1. Συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου ( εφεξής Μητρώο ), στο οποίο καταχωρούνται  σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Εφημερίδων Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

 

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, κατά την έννοια του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), καταχωρούνται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η πρώτη καταχώρηση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

Για την πρώτη καταχώρηση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο,  οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αιτήσεως καταχώρισης.

 

3. Προκειμένου να καταχωρηθούν  στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πωλήσεις κατ` ελάχιστον τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ` ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων (200) φύλλων ανά έκδοση.

β) Η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού,  κατά κατώτατο όριο, δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών εκατοστόμετρων ( 16.936 cm2 ), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόμετρων ( 25.404 cm2 ).

Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού,  κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων ( 12.702 cm2 ) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα  τετραγωνικών εκατοστόμετρων ( 21.170 cm2).

γ) Να μην είναι χειρόγραφες, να μην φέρουν εκτύπωση σε μία μόνον όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα, πολύγραφο ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

δ) Να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία εκ των δύο πρώτων σελίδων τους, την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης της (ημερήσια ή εβδομαδιαία), την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωρισθεί ο τίτλος της εφημερίδας.

ε) Οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού, όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 50 % της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφημερίδες να περιλαμβάνουν  επίκαιρη και ενημερωτική για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %  της συνολικής τους ύλης. Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50%, νοούνται και τα σχετικά με τον νομό Αττικής και νομό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

στ) Να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού ) που έχει δημοσιευθεί η δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.

ζ) Να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους. Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο δημοσιογράφους, ασφαλισμένους στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν δημοσιογράφο, ασφαλισμένο στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητας του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσης του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της επέλευσης της απολύσεως του προηγουμένου.

η) Να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (3548/2007).

θ) Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών καθώς και σε οιαδήποτε ποινή  για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Σε περίπτωση που η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία καθώς και σε οιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, σε περίπτωση που η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. α)Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρησης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εκδόσεως της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος.

β) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας της καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο χρόνος της καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου, και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η από τη συγχώνευση προερχόμενη εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

γ) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών  και τοπικών εφημερίδων  μόνο για μία φορά για δέκα συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για 15 ημέρες κατ` ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.

 

5. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές  και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρηση τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της καταχωρίσεώς τους, να αποστέλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

 Ι)  ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του, και

ΙΙ) εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αιτήσεως καταχώρησης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας .

β) Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων  που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ` έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου  διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ` έκδοση διακινούμενων φύλλων. Στην περίπτωση που ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α, πέραν της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζεται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., του ν.1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί έτερος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της απόλυσης του προηγούμενου.

 γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως για τα πρόσωπα της περιπτώσεως θ της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

6. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, καθώς και το εμπρόθεσμο της υποβολής αυτών. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παρέχει. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή τις υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, η οποία τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

 

7. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης καταχώρισης στο Μητρώο, η οποία επίσης κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, η οποία αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης. Επί της ενστάσεως αυτής αποφαίνεται εντός 10 ημερών από την υποβολή της ο ιεραρχικώς ανώτερος του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συνίσταται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις  λειτουργίας της εν λόγω  Επιτροπής. Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής είναι ετήσια.

 

8. Από την 1η μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που ήδη καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του παρόντος και να αιτούνται την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται η πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης. Κατά της ανωτέρω απόφασης απόρριψης δικαιολογείται ένσταση κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 15

1. Στο τέλος της παραγράφου 1. Α. γ. του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) προστίθεται περίπτωση δ’, η οποία έχει ως εξής: « σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεως , όπως αυτές προβλέπονται για τις εφημερίδες από τον παρόντα νόμο».

 

Άρθρο 16

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5  του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

 Α. Εις βάρος της εφημερίδας:

Χρηματικό πρόστιμο από τρείς χιλιάδες ( 3.000 ) μέχρι πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) ευρώ και αναστολή ένταξης  στο Μητρώο για δύο ( 2 ) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο διπλασιάζεται ενώ επιβάλλεται και διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος.

Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 Χρηματικό πρόστιμο, ύψους από τρείς χιλιάδες ( 3.000 ) ευρώ μέχρι πέντε  χιλιάδες ( 5.000) ευρώ . Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο  διπλασιάζεται .

Γ. Εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου:

 Χρηματικό  πρόστιμο ύψους από τρείς χιλιάδες ( 3.000 )ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες  (5.000 )  ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο διπλασιάζεται».

 

Άρθρο 17

Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νομαρχιακές εφημερίδες, εφεξής νοούνται οι περιφερειακές εφημερίδες.

 

Άρθρο 18

1.Η περ. β’ του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στην κατανομή της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)» 

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ. Α’ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «Στα προγράμματα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).  Σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου στις κείμενες διατάξεις ποσοστού (30%) συμμετοχής των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον αρμόδιο Υπουργό στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με την διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ως άνω ποσοστού συμμετοχής».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) στις έντυπες εκδόσεις.

Άρθρο 19

1.Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’) αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής: 1.Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode), στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

 

2. Κατά τη διανομή, πώληση  και επιστροφή εντύπων ημερησίου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών διενεργείται  ηλεκτρονική σάρωση της ως άνω ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.

 

3. Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με την συχνότητα και το είδος της παράβασης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται  οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 66

Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα … Μαΐου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ