ΕργασίαΑρχείο

12 προσλήψεις για πυροπροστασία στο Ναύπλιο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 12 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, του ∆ήµου Ναυπλιέων για την κάλυψη εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα:

-10 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων
– 2 ∆Ε οδηγών

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 7 ηµέρες, (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15 Ιουλίου και λήξη υποβολής αιτήσεων 21 Ιουλίου.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ