ΠολιτισμόςΑρχείο

Μνημόνιο της ΕΛΣΤΑΤ με το ΠαΠελ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνεχίζει τη διεύρυνση των συνεργασιών του, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές και τη δυναμική του, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τη σημαντική αυτή συνεργασία επικύρωσαν, στις 3 Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων, Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και Κωνσταντίνος Μασσέλος και Κυριάκος Σουλιώτης, Πρύτανης και Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αντίστοιχα. 

Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιο Θανόπουλο

Η συνεργασία των δύο φορέων εστιάζεται σε θέματα όπως:

  • Η επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, κυρίως στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας (π.χ. συμπεριφορές υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας κ.λπ.) με χρήση state-of-the-art τεχνολογιών όπως τα  big data analytics, machine learning κ.λπ.
  • Η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων με έμφαση στον τομέα της υγείας. 
  • Η διεξαγωγή ειδικών, στοχευμένων, ερευνών υγείας και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
  • Η στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού, με ειδικό ενδιαφέρον στον κλάδο της υγείας.
  • Η από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς φορείς.
  • Η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, η οποία θα διευκολύνει και θα προάγει την έρευνα, μέσα από την συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.
  • Η συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, η ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκο Σουλιώτη

Η πρώτη δράση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων έχει στόχο την επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων από τον τομέα της υγείας και τη διενέργεια ειδικών στοχευμένων ερευνών υγείας με σκοπό την  ενίσχυση της γνώσης στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, τα δύο μέρη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν άμεσα σε  επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας και σε άλλα πεδία της Πληροφορικής όπως η ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τα υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης κ.λπ.

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων (από αριστερά), Κυριάκος Σουλιώτης, Αθανάσιος Θανόπουλος και Κωνσταντίνος Μασσέλος

Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα συσταθεί ειδική Επιστημονική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας ορίζεται ο Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης.