ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

4 μήνες θα γίνονται εργασίες για τον κόμβο νέας εισόδου στο λιμάνι Ναυπλίου

Την Πέμπτη ψηφίζει και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου την προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου νέας εισόδου λιμένα Ναυπλίου».

Το ελεγκτικό συνέδριο με την αριθ. 9/2019 πράξη που εξέδωσε απεφάνθη ότι «…κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, καθόσον ουσιώδη στοιχεία, αναγόμενα στο ελάχιστο αναγκαίο, κατά νόμο, περιεχόμενο της δεν έχουν αποτελέσει καθόλου αντικείμενο συμφωνίας των μερών. Ειδικότερα, δεν έχει προβλεφθεί σύσταση Κοινής Επιτροπής για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες ο τρόπος λειτουργίας της και δεν υπάρχει πρόβλεψη επιβολής ρητρών σε βάρος του συμβαλλομένου, που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής αυτής σύμβαση; Κατά συνέπεια, το υποβληθέν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας δεν δύναται να υπογραφεί».

Ήδη το Λιμενικό Ταμείο πριν μερικές ημέρες ψήφισε την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης,  συμπληρώθηκαν τα αναφερόμενα στοιχεία και το θέμα έρχεται πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της Πέμπτης.

Να σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο θα εκτελεστεί ολόκληρο από χρηματοδότηση του Δήμου Ναυπλιέων. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 491.225,62 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου από τον ανάδοχο, ο Δήμος Ναυπλιέων θα παραδώσει στο ΔΛΤΝ τα τμήματα του έργου που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

4 μήνες θα γίνονται εργασίες για τον κόμβο νέας εισόδου στο λιμάνι Ναυπλίου