Αρχείο

Διαγωνισμός: Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δήμος Άργους Μυκηνών
Καποδιστρίου 9-11, Άργος 212 00
Τηλ. 27513-60000 Fax: 27510-23506
e-mail : [email protected]
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άργος : 25/9/2013
Αρ.πρωτ. : 37165
 
Έργο : “Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου”
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), τα εκτελεστικά του διατάγματα, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε :
– Δαπάνη Εργασιών: 23.964,74 €
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ): 4.313,65 €
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ): 4.241,76 €
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 7.479,63 €
4. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
-Οδοποιίας με προϋπολογισμό 32.520,15 € (χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ),
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δημοτική Ενότητα Αχλαδοκάμπου
6. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους όπως ο νόμος ορίζει,  στα γραφεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών, οδός Δαναού 3 στο Άργος, την 29η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Φαξ (τηλεομοιοτυπία) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
8. Δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών οικονομικών προσφορών.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της.
10. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν :
• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
• Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή στην Α2 τάξη ή στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
• Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
• Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
11. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 650,40 € ήτοι ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης και θα απευθύνεται στο Δήμο Άργους-Μυκηνών με προθεσμία ισχύος τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών (επτά μήνες) από την ημέρα του διαγωνισμού.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ.
13. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών (2751360036, 2751360053) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 24η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη.
 
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτριος Καμπόσος