ΚοινωνίαΑρχείο

Επιδότηση για νέους αγρότες στην Πελοπόννησο

Ανοίγει το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών στην Πελοπόννησο, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 18 Μαρτίου 2014. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής ορίζεται στις 16 ΜαΪού 2014.

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν φάκελο στο Μέτρο 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΑ» 2007-2013.(2ηΠερίοδος). H περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται  από 18-03-2014 έως 16-05-2014.

 

Δικαιούχοι:

α. Νέες και νέοι ηλικίας 18 έως 40 ετών.

β. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγοί Γεωργικής Εκμετάλλευσης έως και 14 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

γ. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου (ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών,κανονικών περιοχών με πληθυσμό ως 100.000 κατοίκων).

δ. Μέγεθος Γεωργικής Εκμετάλλευσης απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μ.Α.Ε..

ε. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αποκτούν εντός 36 μηνών.

στ. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο υπογεγραμμένο από Γεωτεχνικό ή Τεχνολόγο Γεωπονίας.

ζ. Να έχουν υποβάλλει αίτηση ΟΣΔΕ.

η. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

θ. Δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες του Μέτρου.

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί θα πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας συμπληρωμένο πλήρως σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο-αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική περιοχής αρμοδιότητάς μας.

 

Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις:

·         Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

·         Τα αγροτεμάχια εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους και μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1000 τ.μ. (1 στρέμμα).

·         Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Α. Α. & Τ.

·         Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.

·         Στα πλαίσια της οικογένειας δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων και μόνο ένας μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

 

 

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται:

α. Ορεινές περιοχές από 15.000 € έως 20.000 €.

β. Μειονεκτικές περιοχές από 12.500 € έως 17.500 €.

γ. Λοιπές περιοχές από 10.000 € έως 15.000 €.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής περιοχής αρμοδιότητάς μας, στα τηλέφωνα:

α) Αρκαδίας : τηλ.: 2710225342

β) Αργολίδας: τηλ.: 2752360276 και 2752360269

γ) Κορινθίας: τηλ.: 2741028634

δ) Λακωνίας: τηλ. : 2731363323

ε) Μεσσηνίας: τηλ.: 2721361224

στ) Τριφυλίας : τηλ: 2761022958

 

Επίσης στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr καιwww.agrotikianaptixi.gr.