ΑθλητισμόςΑρχείο

Περι αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ. 94/A/29-06-2017) περί κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και χορήγησης άδειας διεξαγωγής αθλητικών αγώνων, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς τα εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρείς μήνες από  τη δημοσίευση του Νόμου, ήτοι έως τις 29/09/2017 απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2) Ομοίως έως 29/09/2017  και εφόσον διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία της, η Περιφέρεια οφείλει να ολοκληρώσει την κατάταξή τους σε ομάδες  και να την κοινοποιήσει στους οικείου δήμους και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
3) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β του Ν.4479/2017 από την αρμόδια Αρχή.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1) Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε αθλητικής συνάντησης απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 
– Άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης ή αγωνιστικού χώρου,
– Έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, ή διοργανώτριας αρχής, 
– παραχώρηση δικαιώματος χρήσης από ιδιοκτήτη και 
– βεβαίωση καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, για τα αθλήματα για τα οποία κρίνεται  απαραίτητο 

Οι άδειες  τέλεσης αγώνων χορηγούνται από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μαινάλου & Σέκερη 37, 1ος όροφος). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2710234405 (Νίκος Σωτηρόπουλος) και 2710234456 (Αγγελική Πουλοπούλου – προϊσταμένη Δ/νσης).

Υπόδειγμα της αίτησης έκδοσης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης  για τις αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγοριών Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1. Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ , καθώς και η εγκύκλιος  (ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) της Γ.Γ. Αθλητισμού, παρατίθενται στη συνέχεια.