ΚοινωνίαΑρχείο

Νέες αρμοδιότητες για το λιμεναρχείο Ναυπλίου

Από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου, ανακοινώνεται ότι με το άρθρο 26 του Νόμου 4597/2019 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 35/28-02-2019)  επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ως κάτωθι:

ΝΟΜΟΣ 4597/2019 (ΦΕΚ Α΄35).

Άρθρο 26
“Επέκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής“.

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285), με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του ν.δ. 444/1970 (Α΄ 39), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και στον αιγιαλό και την παραλία. Για τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και την παραλία εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23). Εφόσον τα ανωτέρω όργανα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώσουν παραβάσεις του ν. 2971/2001, ιδίως δε αυθαίρετες επεμβάσεις και καταλήψεις των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης, η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου».

Κατόπιν των ανωτέρω γνωρίζεται ότι:

Την 11-04-2019 εκδόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η Εγκύκλιος Αριθμ. 01/2019 (αριθ. πρωτ. 2131.24/26738/2019/11-04-2019 – ΑΔΑ: Ω8Α74653ΠΩ-Ο44) που αφορά αφενός στην προστασία αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας και ζώνης λιμένα από αυθαίρετες επεμβάσεις-καταλήψεις και αφετέρου τους ελέγχους προς διαπίστωση τέτοιου είδους πράξεων στους ανωτέρω χώρους και την συνακόλουθη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στους υπαιτίους.

Στο  κεφάλαιο  Δ’ της Εγκυκλίου με τίτλο “Παράνομη Απλή χρήση  χώρου”  παρατίθεται η ποινική και διοικητική διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει η Λιμενική Αρχή σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης “απλής χρήσης” χώρου στον αιγιαλό, στην παραλία ή στην χερσαία ζώνη λιμένα. 

Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

α) Σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα διαχείρισης του υπόψη χώρου (π.χ. Λιμενικό Ταμείο, Κτηματική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., ΕΤΑΔ κ.λ.π.) η Λιμενική Αρχή ελέγχει την ύπαρξη ή όχι σχετικής απόφασης/έγκρισης παραχώρησης απλής χρήσης χώρου  ή  -σε περίπτωση ύπαρξής της- τυχόν υπέρβασή της. Σε αρνητική περίπτωση, ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 του Α.Ν. 1539/1938(ΦΕΚ Α’ 488) ποινική διαδικασία, ήτοι κινείται η διαδικασία του αυτοφώρου.

β) Έπειτα, η Λιμενική Αρχή άμεσα ενημερώνει εγγράφως για την διαπιστωθείσα παράνομη “απλή χρήση” χώρου την Κτηματική Υπηρεσία, τον Εισαγγελέα, την αρμόδια διεύθυνση του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τον φορέα διαχείρισης του υπόψη χώρου (π.χ. Λιμενικό Ταμείο, Κτηματική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., ΕΤΑΔ κ.λ.π.).

γ) Σχηματίζει φάκελο δικογραφίας κατά παντός υπευθύνου, τον οποίο  -μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας (λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, απολογιών κ.λ.π.)- υποβάλλει στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα  για την άσκηση ποινικής δίωξης.

δ) Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή κινεί την διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων,  αρχικά με την έκδοση έγγραφης σύστασης προς τον υπαίτιο για άμεση απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (02) ημερών από την νομότυπη επίδοσή της, προκειμένου να μην κινηθεί η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,  η διαδικασία κινείται  άμεσα με επιβολή  κυρώσεων σε βάρος του υπαιτίου.

3. Για την ορθότερη κατανόηση των προαναφερθέντων διατάξεων του νόμου, διευκρινίζεται ότι    ως “απλή χρήση ” χώρου θεωρείται:

α) η τοποθέτηση ανακλίντρων (ξαπλώστρες), ομπρελών, διαφόρων αντικειμένων (ψυγεία, διαχωριστικά χώρου κ.λ.π.), καντινών  και τραπεζοκαθισμάτων.

β) οι κατασκευές-διαμορφώσεις που προβλέπονται στην τυχόν ισχύουσα κατά περίπτωση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή  παραλίας.

Επισημαίνεται δε ότι όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 1082501/3668/β0010/16-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/ΓΓΦΤΘ/ΓΔΔΠΕΚ/Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας/Τμήμα Β΄, η τοποθέτηση κατασκευών υπό μορφή καναπέδων ή διπλού κρεβατιού που φέρουν επ΄ αυτών σκιάδες δεν θεωρείται “απλή χρήση” χώρου, δεν προβλέπεται  καθώς αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, επομένως η τοποθέτησή τους επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001. 

4. Ένεκα της επιθυμούμενης αγαστής και δημιουργικής συνεργασίας του Λιμεναρχείου Ναυπλίου με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και επιχειρηματίες και λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες  των επιχειρήσεων-καταστημάτων που είθισται να πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου, εφιστάται  η προσοχή  σε όλους τους εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους για πιστή τήρηση των διατάξεων που διέπουν την διαδικασία αδειοδότησης για  παραχώρηση “απλής  χρήσης”  χώρων αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα προκειμένου να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες δυσμενείς αλλά -σε κάθε αντίθετη περίπτωση-  αναπόφευκτες διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.