ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Εκ περιτροπής εργασία και τα Σαββατοκύριακα για τους δήμους

Αλλαγές στην εργασία και στους δήμους φέρνει ο κορωνοϊός αφού όπως θεσπίστηκε με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στο εξής θα ισχύσει κυλιόμενη εργασία και τα Σαββατοκύριακα. 

Όπως συγκεκριμένα προβλέπεται στο 43ο άρθρο: «Καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα».

Επίσης, με το 46ο άρθρο της ΠΝΠ, με ηλεκτρονικό τρόπο και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις συμβασιούχων σε δήμους ή φορείς του δημοσίου. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο».

Επιπλέον, παρατείνονται για τέσσερις μήνες οι συμβάσεις εργαζομένων σε ΔΕΥΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης σε εργαζόμενους στη δημοτική αστυνομία.

Παράλληλα, καθώς, όπως είχε πει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκης, ήδη κάποιοι καταναλωτές δεν πληρώνουν τιμολόγια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από τους δήμους, προβλέπεται ότι «σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών».

Τέλος, στο ΥΠΕΣ «συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, που μπορεί να διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ.