ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

«Ανάσα» για τις επιχειρήσεις από τον Δήμο Τρίπολης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης με ομόφωνη απόφαση εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας Υπουργικές Αποφάσεις, από τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ως κάτωθι:

Α. Εξαιρετικά και μόνο για το έτος 2020 την απαλλαγή των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις από τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το χρονικό διάστημα από 01-03-2020 και για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Δνση Οικονομικών του Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται από:

1. αντίγραφο ενεργών Κ.Α.Δ. όπως αυτο( προκύπτουν από εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του συστήματος TAXISNET,

2. αντίγραφο Ε3 φορολογικού έτους 2018,

3. αντίγραφο των, από 01-03-2020 έως και το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εκδιδομένων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και των εξοφλητικών αποδείξεων αυτών, ώστε η Δ/νση Οικονομικών να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που Θα έχουν καταβληθεί και Θα αφορούν τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 – ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’. 

Τα ανωτέρω να ισχύσουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις.