ΚοινωνίαΑρχείο

Μέχρι πότε παρατείνονται οι αιτήσεις για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Παράταση δόθηκε για την κατάθεση αιτήσεων και τις ημερομηνίες των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία, μεταξύ αυτών και στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 5 Ιουνίου.

Για την κατάθεση αιτήσεων το νέο ΦΕΚ (2016/2020 Αριθμ. 61387/Δ2) αναφέρει:

«Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020».

 Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων:

Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05 2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων: 

«Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα».

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς- κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο.

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Για επικοινωνία και πληροφορίες:

Τηλέφωνο Μουσικού Σχολείου Αργολίδας: 2751 0 89277

Μπλογκ Μουσικού Σχολείου Αργολίδας: https://blogs.sch.gr/mgymarg/

Ε-mail Μουσικού Σχολείου Αργολίδας:[email protected]

Μπλογκ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων: https://musicsxolargolidas.wordpress.com/

Υπόδειγμα αίτησης που θα προμηθευτείτε από το Μουσικό Σχολείο

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

……../……../2020

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………..

 

Συγγενική σχέση με τον/την μαθητή/τρια: ……………………….………………………………………..…………

Τηλέφωνο: ………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………….

email: ……………………………………………………………………

 

Αρ. Πρωτ.: ……..…….

Προς τη Διεύθυνσητου Μουσικού Σχολείου ..…………………..………………………………………………..Παρακαλώ να δεχθείτε στη διαδικασία επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη του Μ.Σ. για το σχολικό έτος 2020-2021 τον/την:

 

…………………………..………………………………………….

(όνομα)                                               (επώνυμο)

που φοιτά στην ΣΤ’ Τάξη και πρόκειται να απολυθεί από το …………….……………………………

δημόσιο/ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο.

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

(υπογραφή)

ΣΥΝ.3

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οδός                  Αριθμός         Τ.Κ.                  Συνοικία          Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα

όπου υπάγεται η συνοικία

Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)