ΕργασίαΑρχείο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: 9 προσλήψεις σε Μυκήνες, Παλαμήδι και Επίδαυρο

Προκήρυξη για 9 θέσεις εργασίας εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορούν αρχαιοφύλακες και καθαριστές για τους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών, του Παλαμηδίου και της Επιδαύρου.

Αφορά 9 συνολικά άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, και συγκεκριμένα:

  • 7 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
  • 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Πίνακες:

Θέσεις εργασίας Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Θέσεις εργασίας Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ