Απαγόρεψαν τις εκδηλώσεις μνήμης της δολοφονίας Γρηγορόπουλου

12 χρόνια μετά την δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου με δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στις 4 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση απαγορεύει ουσιαστικά τις εκδηλώσεις για την δολοφονία του Αλέξη από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η ανακοίνωση αφορά μεταξύ άλλων: 

1. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α΄131), στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα. 

2. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως: 

3. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. 

4. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους 3.000 ευρώ.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περ. α΄ συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 

Ισχύει από ώρα 05.00 έως ώρα 24.00 της 6ης Δεκεμβρίου 2020.