ΠολιτικήΑρχείο

Γκιόλας – Μαμουλίδης: Να εξομοιωθούν και τα Νομικά Πρόσωπα στην ενίσχυση για απώλεια μισθωμάτων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γιάννης Γκιόλας (Αργολίδας) και Χάρης Μαμουλάκης (Ηρακλείου) με θέμα: «Να εξομοιωθούν και τα Νομικά Πρόσωπα όπως και τα Φυσικά, στην ενίσχυση για την απώλεια των μισθωμάτων τους λόγω του Covid-19».

Όπως αναφέρουν, είναι αποσπασματικά και ανεπαρκή τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση. Νομοθετεί χωρίς να τηρείται η αρχή της ισότητας και χωρίς να υπολογίζει τον αντίκτυπο των ενεργειών της στην κοινωνία και την οικονομία:

  • Οι νομοθετημένες φορολογικές ελαφρύνσεις και τα όποια ευεργετήματα παρέχονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα ενώ εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα, παρά την αρχική αντίθετη νομοθέτηση.
  • Κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα αλλά και προσωπικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.
  • Πλαφόν (κόφτης) στα μεγάλου οικονομικού- εισοδηματικού μεγέθους Νομικά Πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικά κριτήρια.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Γιάννη Γκιόλα και Χαρ. Μαμουλάκη, που συνυπογράφεται από ακόμη δεκατρείς βουλευτές:

«Οι συνέπειές της πανδημίας σε οικονομικό επίπεδο, οδήγησαν την κυβέρνηση στη λήψη μίας σειράς μέτρων προκειμένου να τις αντιμετωπίσει. Ωστόσο, έχει καταστεί εμφανές πλέον ότι τα μέτρα αυτά είναι,αποσπασματικά, ανεπαρκή και δεν τηρείται η αρχή της ισότητας έναντι τουνόμου. Η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς να υπολογίζει τον αντίκτυπο τωνενεργειών της αυτών στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό έχει συμβεί και με τα μέτρα που έλαβε για τη στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξημισθωμάτων κατ` επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεωντου κορωνοϊού Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 13 του ν. 4690 (Α’104/30.05.2020), προβλέφθηκε, για τα πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα, η απαλλαγή από τοφόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, του 40% του μισθώματος που δεν εισπράττεται, για όλο τοχρονικό διάστημα που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μείωσης του μισθώματοςστο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊούCovid-19. Περαιτέρω, προβλέφθηκε η δυνατότητα των προσώπων αυτών, ναεκπίπτουν από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τηΦορολογική Διοίκηση από την 31η Ιουλίου 2020 και μετά, ποσό ίσο με ποσοστό20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών που ίσχυσε ή θα ισχύσει τομέτρο της καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40%λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που θα υποστούν από την απώλεια εισοδήματος. Επίσης, παρέχοντανεξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητήτης Α.Α.Δ.Ε., να ρυθμίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Α.1193 ΥΑ(ΒF3505/24.08.2020). Στην παρ.1 του άρθρου 1 της σχετικής ΥπουργικήςΑπόφασης γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στους εκμισθωτές πουκαταλαμβάνει η διάταξη, οι οποίοι είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικάπρόσωπα. Ωστόσο, με την παρ. 2 αναφέρεται ότι το ευεργέτημα τουδικαιώματος έκπτωσης από οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, παρέχεταιμόνο προς τους εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα. Με δεδομένο πως σύμφωνα μετην παρ.2 του άρθρο 13 του ν.4690/2020 όπως αρχικά ίσχυσε, όλοι οιεκμισθωτές, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, είναι εμφανές ότι η ερμηνεία τηςπαρ.2 της Υπουργικής Απόφασης έγινε καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδότησης πουπαρείχε η παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4690/2020.

Το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αντί να προβεί, όπως όφειλε,σε διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης ώστε να αποδώσει και στα νομικάπρόσωπα το δικαίωμα έκπτωσης, αποφάσισε να τροποποιήσει τη παρ. 2 τουάρθρου 13 του ν.4690/2020. Έτσι, με το άρθρο 5 του ν.4722, (Α’ 177/15-09-2020), ορίστηκε ρητά ότι το ευεργέτημα της έκπτωσης καταλαμβάνει μόνο ταφυσικά πρόσωπα. Τονίζεται ότι η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τον μήναΑύγουστο σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 όπως ίσχυε εκείνη τηστιγμή και όχι σε εφαρμογή της τροποποιημένης έκδοσής του κατά τον μήναΣεπτέμβριο.

Επιπλέον, με το άρθρο 34 ν.4573 (Α’ 227/18.11.2020) ορίστηκε ότι, απότο μήνα Νοέμβριο και εφεξής, για τα φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές πουεισπράττουν μειωμένο μίσθωμα, αντί της έκπτωσης θα καταβάλλεται στοδηλωθέν στην Α.Α.Δ.Ε. τραπεζικό λογαριασμό τους, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών.

Με δεδομένη αυτή την εκ των υστέρων εξαίρεση των νομικών προσώπωνπου εκμισθώνουν ακίνητα από το ευεργέτημα της έκπτωσης φόρου, το γεγονόςότι και τα κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα αλλά και οιπροσωπικές εταιρείες αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας, καθώςαπό τη μία εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% και από την άλληκαλούνται να καταβάλλουν τους φόρους τους, πχ ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο ακέραιο, σε συνδυασμό με την υποχρέωση νομοθέτησης μέτρων αντιμετώπισης τωνοικονομικών συνεπειών της πανδημίας χωρίς να ευνοούνται κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. Α.1193 Υπουργική Απόφαση (ΒF3505 /24.08.2020), ώστε να συμπεριλάβει στη παρ.2 του άρθρου 1και τους εκμισθωτές νομικά πρόσωπα;

2. Προτίθεται να καταργηθεί, από την ημερομηνία που ίσχυσε, ητροποποίηση που επέφερε το άρθρο 5 του ν.4722, (Α’ 177/15-09-2020)στη παρ.2 του άρθρο 13 του ν. 4690 (Α’104/30.05.2020), ούτως ώστετο δικαίωμα έκπτωσης να καταλαμβάνει και τους εκμισθωτές νομικάπρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες, όπως ιδίως φιλανθρωπικά καικοινωφελή ιδρύματα και προσωπικές εταιρείες, ή άλλως σε μερίδα εξαυτών δυνάμει προσήκοντος εισοδηματικού πλαφόν, για την θέσπισητου οποίου πρέπει να ληφθούν υπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικάκριτήρια;

3. Προτίθεται να συμπεριλάβει νομοθετικά και τους εκμισθωτές νομικάπρόσωπα και νομικές οντότητες, όπως ιδίως φιλανθρωπικά καικοινωφελή ιδρύματα και προσωπικές εταιρείες, στο μέτρο της πίστωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού με ποσό ίσο με το ήμισυτης μείωσης των μισθωμάτων των μηνών από το Νοέμβριο καιεφεξής ή άλλως σε μερίδα εξ αυτών δυνάμει προσήκοντοςεισοδηματικού πλαφόν, για την θέσπιση του οποίου πρέπει να ληφθούνυπόψη εύλογα και δίκαια κοινωνικά κριτήρια;

4. Ποια κριτήρια ελήφθησαν υπόψη για τη νομοθέτηση της εξαίρεσης των εκμισθωτών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως ιδίως φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα και προσωπικέςεταιρείες, από το ευεργέτημα της έκπτωσης φόρου καθώς και της πίστωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού με ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών από το Νοέμβριο καιεφεξής;

Οι ερωτώντες βουλευτές Γιάννης Γκιόλας- Μαμουλάκης Χάρης
Και άλλοι δεκατρείς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.»